Vereniging Euromoslim

 

KvK :   34154959
RSIN :   810986796
Bezoekadres :   Ekingenstraat 3/7, 1069 DA, Amsterdam
Internetadres :   www.euromoslim.org
Email :   info@euromoslim.org

 

 

 

 

Doelstelling

 

De vereniging heeft ten doel de leer van de Islam ten uitvoer te brengen. Doormiddel van het naleven van de boodschap van de Islam, het bieden van onderwijs, contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties (voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging en het ontwikkelen van sociale activiteiten probeert Euromoslim dit doel te halen.

 

Vermogen

 

De vereniging verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels contributie (van leden), schenkingenen alle andere verkrijgingen en baten.
De vereniging zal mede op zoek gaan naar personen, instellingen en sponsors die de vereniging financieel kunnen ondersteunen. De verkregen middelen worden aangewend om enerzijds de vast lasten en anderzijds alle activiteiten binnen de vereniging te financieren.

 

Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur van de vereniging kent zes formele functies, naast de basistaken behorende bij de functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke jaarlijks opnieuw kunnen worden onderverdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid. De leden van het bestuur is als volgt:

 

 

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en genieten dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten). Euromoslim is een vereniging die activiteiten uitvoert met de inzet van vrijwilligers. De vereniging heeft klein aantal medewerkers in (loon)dienst. De vereniging vergoedt aan vrijwilligers werkelijk gemaakte kosten (zoals aanschaf van materialen, reiskosten, etc) die rechtstreeks t.b.v. de vereniging zijn gemaakt.

 

Financiële jaarverslagen

2020 (wordt voorgelegd aan de accountant)

2019

2018

2017 (opvraagbaar)

2016 (opvraagbaar)