Vraag:

Ik weet dat de vrijdag veel voortreffelijkheden kent. Kunt u mij enkele daden van aanbidding vertellen die ik deze dag kan verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Jazeker, de vrijdag is een goede dag. Er zijn veel overleveringen die spreken over de deugden ervan. Er zijn veel daden van aanbidding die een moslim zijn voorgeschreven om deze dag te verrichten. Zo zijn dit:

1.     Salaat ul-Djoemoecah (het vrijdagsgebed);

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten.”

(Soerat al-Djoemoecah: 9)

Ibn ul-Qayyim zegt: “Het vrijdagsgebed is één van de belangrijkste verplichtingen in de Islam en één van de grootste bijeenkomsten van de moslims. Het verzamelen op de vrijdag is belangrijker en meer verplicht dan elke andere bijeenkomst, behalve cArafah. Degene die het verwaarloost; Allah zal zijn hart verzegelen.”

(Zaad ul-Macaad; boekdeel 1, blz. 376)

Aboe al-Djacd al-Damarie (moge Allah tevreden met hem zijn), die één van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) was, overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die drie vrijdaggebeden mist; Allah zal zijn hart verzegelen.”

(Aboe Daawoed)

Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn cOmar en Aboe Hoerayrah de Profeet (vrede zij met hem) vanaf de preekgestoelte hebben horen zeggen: “Laat de mensen stoppen al-Djoemoecah te verwaarlozen. Of Allah zal hun harten verzegelen, waarna zij zeker tot de onachtzamen zullen behoren.”

(Moeslim)

2.     Het verrichten van veel Doecaa’ (smeekbeden);

Op deze dag is er een tijd dat de Heer smeekbeden beantwoordt. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) de vrijdag noemde en zei: “Op deze dag is er een tijd dat geen moslim zal staan en bidden en Allah om iets vraagt, of Allah zal het hem verlenen.” En hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

3.     Het reciteren van Soerat al-Kahf;

Aboe Sacied al-Khoedrie heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die Soerat al-Kahf op de vrijdag reciteert, een licht zal hem beschijnen tussen de twee vrijdagen.”

(al-Haakim)

4.     Het veelvuldig sturen van zegeningen voor de Profeet (vrede zij met hem).

Aws ibn Aws heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“De beste van jullie dagen is de vrijdag. Op deze dag was Adam geschapen; op deze dag kwam hij te overlijden; en op deze dag zal op de Bazuin worden geblazen; op deze dag zal de hele Schepping bezwijken. Stuur dus veelvuldig zegeningen naar mij. Want jullie zegeningen zullen mij getoond worden.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, hoe zullen onze zegeningen voor u aan u getoond worden als u tot stof bent veranderd?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Allah heeft de aarde verboden de lichamen van de Profeten te consumeren, vrede zij met hen allen.”

(Aboe Daawoed;
Authentiek verklaard door Ibn ul-Qayyim in zijn uitleg van Soenan Abie Daawoed;
en al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed)

In cAwn al-Macboed staat: “De vrijdag is speciaal omdat het de beste en uitverkoren dag is. Er is dus een voordeel om op deze dag zegeningen te vragen voor hem (vrede zij met hem) die er op andere (dagen) niet zijn.”

Naast deze voortreffelijkheid en daden van aanbidding, heeft de Profeet (vrede zij met hem) het verboden om de vrijdag uit te zonderen om te vasten of de nacht van vrijdag uit te zonderen voor het verrichten van daden van aanbidding.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zonder de nacht van vrijdag niet uit voor Qiyaam ul-Layl en zonder de dag van vrijdag niet uit om te vasten. Behalve als het een onderdeel is van het reguliere vasten van één van jullie.”

(Moeslim)

As-Sancaanie zegt in Soeboel us-Salaam: “Deze overlevering wijst erop dat het verboden is om de nacht van vrijdag uit te zonderen voor aanbidding of het reciteren van de Koran als dit niet iemands gewoonte is. Naast datgene wat in de teksten vermeld staat, zoals het reciteren van Soerat al-Kahf.

An-Nawawie zegt: “Deze overlevering geeft duidelijk aan dat het verboden is om de nacht van vrijdag uit te zonderen voor het gebed of het vasten. Er bestaat consensus (onder de geleerden) dat dit is afgeraden.”

Ook heeft hij gezegd: “De geleerden geven aan dat de reden van het verbod om uitgezonderd op de vrijdag te vasten, is omdat de vrijdag een dag is van de Doecaa’ (smeekbede), Dhikr (gedenken van Allah) en aanbidding zoals het verrichten van de Ghoesl, vroeg naar het gebed gaan, wachten op het gebed, luisteren naar de vrijdagspreek en het veelvuldig doen van Dhikr erna. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de Gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn.”

(Soerat al-Djoemoecah: 10)

En er zijn andere daden van aanbidding die op deze dag kunnen worden verricht. Het verdient de voorkeur om dan niet te vasten, want dit zal een persoon helpen om deze taken op een energieke manier te verrichten en ervan te genieten zonder zich verveeld of vermoeid te voelen. Dit is als de bedevaartganger in cArafah op de dag van cArafah. Het behoort namelijk tot de Soennah voor hem om deze dag om dezelfde reden niet te vasten. Dit is ook de reden om de vrijdag niet uit te zonderen om te vasten.

Ook is gezegd dat de reden hiervoor is dat mensen niet extreem worden in het eerbiedigen ervan, zoals is gebeurd met de zaterdag. Echter is dit een zwakke mening omdat we deze dag het vrijdagsgebed en andere daden van aanbidding verrichten die ook een soort eerbiediging zijn. Er is ook gezegd dat de reden voor het verbod is zodat de mensen niet zouden denken dat dit verplicht is. Ook dit is een zwakke mening omdat het aanbevolen is op maandag te vasten en er geen angst bestaat dat iemand zal denken dat dit verplicht is. Er dient geen aandacht besteed te worden aan deze vergezochte mening. Hetzelfde geldt ook voor het vasten op de dag van cArafah en de dag van cAashoeraa’, etc. De correcte mening is wat hierboven is vermeld.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com